stamboom ALLES

 

 

 

DTB-dopen De Rijp en Graft: 15 mei 1778, Martinus Alles

DTB-dopen De Rijp en Graft: 11 januari 1783, Agatha Alles

DTB-dopen De Rijp en Graft: 5 dec 1785, Cornelius Alles;                       11 mrt 1788, Joannes Alles

DTB-dopen De Rijp en Graft: 5 dec 1785, Maria Alles;             Antje Alles 20 aug 1793  

 

Geboorteakte Claas Alles 1817


Transcriptie

Claas Alles No 58/395
In het jaar 1817, der derde der maand october, des s’morgens ten elfder uren, is voor ons, Klaas Kunst, Schout van de Beemster, officier van de Burgerlijke Stand van dezelfde gemeente canton Purmerende, District Hoorn, provincie Noord Holland gecompareerd, Maarten Alles oud 38 jaren van beroep werkman, wonende binnen
Deeze gemeente, welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft voorgesteld, den 2de der maand October des Jaars 1817 des nagts half twaalf uuren, uit hem declarent en Maarijtje Bakker des zelfs huisvrouw wonende aan het Welt, hij verklaard heeft de voor en toenaam te willen geven van Claas Alles .
De gemelde verklaaring, Verklaaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan Haan, oud 30 jaren, van beroep werkman en Willem Braak oud 20 jaren van beroep werkman, wonende beiden binnen deeze gemeente en hebben Vader en getuigen deeze acte van geboorten nadat dezelfde aan hun was voorgelezen met ons ondertekend.

X dit merk is gesteld door Maarten Alles welke verklaart heeft niet te kunnen schrijven.

    Jan Haan      Willem Braak      K.Kunts

 

BS (Burgelijke Stand) – Beemster: Huwelijk 14 april 1839 van Claas Alles en Antje Pauwe

 

Transcriptie

                                                                        183
No 7      Op heeden den 14den der  maand April 1839, zijn voor ons ondergetekende  Cornelis Boom senior, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente de Beemster
 in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan

Claas Alles van beroep boerenknecht, 23 jare, geboren en wondende in de Beemster, minderjarige wettige zoon van Maarten Alles en Marijtje Bakker, beide overleden, ter ene zijde en
Antje Pauwe van beroep boerenmeid, oud 27 jare, geboren te Oudendijken wonende in de Beemster, meerderjarige dochter van Lambertus Pauwe en Trijntje Gerritsdr Schaap, van beroep werkster wonende te Oudendijk ter andere zijde.

            En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst de Akten waaruit blijkt, dat
de beide afkondigingen zonder stuiting alhier hebben plaats gehad op den  31ste en 17de april dezes jaars,
2. De geboorteakte van de bruidegom,  3de de acte van overlijden van zijn vader, ten 4de de acte van overlijden van zijn moeder, ten 5de de acte van overlijden van zijn grootvader Jan Alles, bijgenaamd Jan Bulloper, ten 6de de acte van overlijden van zijn grootmoeder , ten 7de acte van overlijden van zijn grootvader, ten 8ste de acte van overlijden van zijn grootmoeder, als beide laatste van moeders zijde, ten 9de de notariële acte van den voogd des bruidegoms Cornelis Verduijn tot toestemming van dit huwelijk, ten 10de certificaat ten bewijze der voldoening aan de Wet op de nationale militie door de bruidegom, ten 11de de acte der geboorte van de bruid, ten 12de de acte van overlijden van de vader van de bruid.
De toeziende voogd van de bruid Jan Molenaar, benevens de moeder van de bruid hebben ons verklaard hiermee toestemming tot dit huwelijk te geven.

            Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot Echtgenooten,
en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen; welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hun uitdrukkelijk met  Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:

Pieter Tijburg (opm: geb. 1808 en, getrouwd met Aaltje Alles)  , oud 31 jare, van beroep wagenmaker, wonende te Schermerhorn, behuwd broeder, en Teunis Olij van beroep landman, oud 61 jare, wonende in de Beemster, goede vriend van de bruidegom,  Pieter Pauwe, van beroep arbeider, oud 32 jare, wonende te Grosthuizen, broeder en Pieter Bloothoofd, van beroep landman, oud 60 jare, wonende in de Beemster, goede vriend van de bruid,

            En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend   met uitzondering van de bruid en hare moeder welke verklaard hebben niet te kunnen schrijven noch haren namen teekenen als zulks niet geleerd hebbenden.

                                                               Pieter Pauw
Claas Alles                                                 Pieter Bloothooft
Jan Molenaar
Pr. Tijburg                                                                 Boom
Teunis Olij


BS – Schermerhorn: Overlijden Klaas Alles in 1863


Transcriptie:


Heden de 17de april 1863, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand
der Gemeente Schermerhorn verschenen
Gerrit de Lange van beroep arbeider, oud 42 jaren, wonende te Schermerhorn, gebuur van de na te noemen
overledene,  en  Jacob Bleeker van beroep Koopman oud 26 jaren, wonende te Schermerhorn, gebuur van de
overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 17den April dezer jare des morgens ten 7 ure, in het huis
staande aldaar in den ouderdom van 45 jaren is overleden  Klaas Alles van beroep landman geboren te
Beemster en wonende te Schermerhorn , zoon van Maarten Alles  en  Marijtje Bakker beiden overleden,
Was gehuwd met Antje Paauw ,  wonend zonder beroep aldaar.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is getekend.

G de Lange
J. Bleeker
De ambtenaar voornoemd J. Ploeger

 

BS – Schermerhorn, 1863 Huwelijksakte van Lambertus Alles en Lijsbeth Bakker:


Transcriptie:

       Heden den 7de junij 1863 zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente de Beemster in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Lambertus Alles , van beroep boerenarbeider oud 23 jaren geboren te Schermerhorn en wonende aldaar, meerderjarige zoon van Klaas Alles, overleden en Antje Pauw van beroep veehoudster, wonende te Schermerhorn ter ene zijde en
Lijsbet Bakker zonder beroep, oud 21 jaren, geboren te Grosthuizen, heden gemeente Avenhorn en wonende te Beemster, dochter van Jacob Bakker en Lijsbeth Schuijt, beide overleden, ter andere zijde.

       En hebben zij to dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de
beide afkondiging zonder stuiting op zondag de 4de  mei en den 31ste mei dezes jaars in de gemeente alhier en in de gemeente Schermerhorn hebben plaats gehad, ten tweede hun beider geboorteakten, ten derde akte van het overlijden van de vader des bruidegoms en ten vierde dat de
Bruidegom heeft voldaan aan de verplichting van de militie.
De moeder van de bruidegom hierbij tegenwoordig, heeft verklaard haar toestemming tot dit huwelijk te geven.

       Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen; welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hun uitdrukkelijk met  Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Maarten Alles  van beroep boerenknecht oud 23 jare, broeder van de bruidegom, Cornelis Edel van beroep bode bij de gemeente, oud 63 jaren, goede bekende van de bruidegom. Dirk Stavers van beroep broodbakker, oud 58 jaren, behuwd broeder, Evert Schaap, van beroep wagenmaker, oud 27 jaren, goede bekende van de bruid, wonende in de Beemster.

       En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons met de comparanten, de moeder des bruidegoms met de getuigen  is onderteekend   met uitzondering van de moeder der bruid  welke verklaard hebbende  niet te kunnen schrijven noch haren namen teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

L. Alles, L. Bakker, M. Alles, C. Edel, D. Stavers, E. Schaap en de ambtenaar

 

 

Zie Tak 1 >>

HOME >>

 

^