stamboom DE GROOT

 

 

 

Details Genealogie Verhoek

Molenaarsgraaf


gemeentewapen van
Molenaarsgraaf

Het dorp Molenaarsgraaf heeft een oppervlakte van 788 hectaren en ligt ten zuiden van Brandwijk. De grens tussen de voormalige gemeenten Brandwijk en Molenaarsgraaf loopt door het midden van de gegraven vaart, de Graafstroom.
Het moet omstreeks de 2e helft van de 13e eeuw geweest zijn, dat de toenmalige ambachtsheer van Molenaarsgraaf, Willem de Molenaar, opdracht gaf tot het graven van een vaart. Vandaar de naam van het dorp. Op 10 februari 1244 kreeg genoemde ambachtsheer toestemming van het bisdom Utrecht om een kapel te stichten. Algemeen wordt aangenomen dat deze datum geldt als de stichtingsdatum van het dorp Molenaarsgraaf.

Aan de waterzolders en gevelstenen in de oude boerderijen is nog te zien dat de streek veel te lijden heeft gehad van overstromingen.
Zo heeft een boerderij drie stenen in de gevel met de opschriften:
"1740 en één stond het water aan desen steen"
"1809 is het water aan desen steen gestegen"
"1819 en één stond het water aan desen steen".

Op diverse plaatsen in de Alblasserwaard zijn prehistorische vondsten gedaan, zo ook in Molenaarsgraaf. In 1966 werden tijdens oudheidkundige opgravingen overblijfselen gevonden van een nederzetting uit de klokbekercultuur, genoemd naar het aardewerk dat in die tijd werd gemaakt.

In de in 1961/1962 gerestaureerde hervormde kerk van Molenaarsgraaf bevindt zich een fraaie preekstoel, daterend uit 1640. Ten tijde van Napoleon werd hij wit gelakt, omdat men op eikenhout belasting moest betalen. Bij de restauratie is de witte verf geheel verwijderd.

Het wapen van de voormalige gemeente Molenaarsgraaf, bevestigd door de Hoge Raad bij besluit van 24 juli 1816, is van zilver, beladen met een molen van keel. De wipmolen die hieraan ten grondslag ligt is in 1844 vervangen door een grondzeiler met als naam Kerkmolen en fungeert eveneens als poldermolen.

Uit: http://www.graafstroom.nl/

Bleskensgraaf en Hofwegen

Het dorp Bleskensgraaf, met een oppervlakte van 1272 hectaren, is gelegen in het centrum van de Alblasserwaard aan het binnenriviertje de Alblas, meestal Graafstroom genoemd in verband met het gegraven gedeelte vanaf de Hofwegen tot de Vuilendam.

Bleskensgraaf, of om helemaal volledig te zijn Bleskensgraaf en Hofwegen (de Heerlijkheid Hofwegen werd in 1855 bij het dorp Bleskensgraaf gevoegd) is een typisch Alblasserwaards dorp met een rustieke schoonheid en, net als vele andere dorpen in de Alblasserwaard, zeer in trek bij mensen die van rust en natuur houden.

De naam Bleskensgraaf is ontleend aan Willem van Blassekijn, die in de 13e eeuw heer van Blassekijns-ambacht was. In de archieven voorkomende oude benamingen zijn: "Blassekijns-graveland", "Blassekijnsgraue" en "Blassekijnsgrave". De heerlijkheid Hofwegen had vroeger een zgn. "hoge jurisdictie", hetgeen wil zeggen dat de heer van Hofwegen het recht bezat om halsmisdaden te berechten en dus de doodstraf kon uitspreken. De heren van Hofwegen hebben respectievelijk behoord tot de geslachten: Van Alveringen, Van Brederode en Van Hogendorp.

Omtrent het jaar van stichting van beide dorpen is niets met zekerheid te stellen. Aangenomen mag worden dat de dorpen in de binnenwaard zijn ontstaan tijdens de ontginningen. Op 1 september 1855 werden de beide zelfstandige kerkdorpen samengevoegd.

Behoudens een groot aantal oude boerderijen, waarvan er verschillende zijn gebouwd rond 1700, en de korenmolen De Vriendschap, gebouwd in 1890, kent Bleskensgraaf weinig monumenten.


Grafzerken in de Hervormde Kerk van MolenaarsgraafHier leyt begraven
Heiltien Hvugend
huisvrouw van Hendrik
Chisbertsen sterf de
29 iuly anno 1625

Hier leyt begraven Eewitte
Arienz Verhoek oud 66 jaar
sterf den 21 mei 1766

Opm: Geboren in 1700 als zoon van Arien Verhoek,wiens relatie met de hier opgetekende familiereeks Verhoek nog nader onderzocht moet worden.

 

 


Grafzerk in de Hervormde Kerk van Molenaarsgraaf

 

Hier Leyt begraven
Hendrick Ghisbertse
sterf op den 18 sep
tember anno 1625


Hier legt begraven
Adriana Ykelboom
huysvrouw van Wou-
ter Eeuwitte Ver-
hoek storf den JJ
juny anno 1706

 

 

Hier legt begraven
Wouter Eeuwitte Ver
hoek oud wezende 74
Jaren en 9 maanden
Sterf den 15. November
Anno 1738

 

 

 

genealogie Verhoek >>