stamboom LAMPE

 

 

 

AFSTAMMELINGEN VAN KLAAS HOLKEBOER

Eerste Generatie

Klaas Holkeboer, geboren ~1735.

                             Kinderen:
            2.       i      Jacob Klazes Holkeboer geboren 1761.
            3.       ii     Oepke Klazes Holkeboer geboren 1762.
                      iii    Joukjen Klazes Holkeboer, geboren 1767 te Wonseradeel?, overleden 23-01-1826 te Wonseradeel.

Tweede Generatie

Jacob Klazes Holkeboer, geboren 1761 te Wonseradeel?, overleden 1 juni 1839 te Wonseradeel.  Hij trouwde Johantje Eeltzes (/Johanna Eelkes) Kooistra, getrouwd 31 mei 1795 te Arum, geboren ~1770 te Franeker, (dochter van Eeltze Sytzes Kooistra en Akke Klazes Sjaardema) overleden 1 April 1834.

                             Kinderen:
            4.       i      Claas (/Klaas) Jacobs Holkeboer geboren 1796.
                      ii     Eeltje Jacobs Holkeboer, geboren 1798 te Wonseradeel?, overleden 04-01-1838 te Wonseradeel.
                      iii    Akke Jacobs Holkeboer, geboren 1800 te Wonseradeel?, overleden 13 apr 1860 te Franekeradeel.  Zij trouwde Pieter Ages Vellinga, getrouwd 30 aug 1821 te Wonseradeel, overleden <1860.
            5.       iv    Willem Jacobs Holkeboer geboren 1801.
                      v     Tjitske Jacobs Holkeboer, geboren 25 dec 1802 te Spannum, overleden 3 sep 1870 te Wonseradeel.  Zij trouwde Willem Hendriks Meyer, getrouwd 19-06-1841 te Wonseradeel.
            6.       vi    Maaike Jacobs Holkeboer geboren 15 nov 1806.

3.  Oepke Klazes Holkeboer, geboren 1762 te Wonseradeel?, overleden 20-05-1831 te Wonseradeel.  Hij trouwde Claaske Eeltje Kooystra, getrouwd 26 mei 1799 te Arum, geboren ~1762 te Arum.
                             Kinderen:
                      i      Tjitske Oepkes Holkeboer.  Zij trouwde Haye Foppes Ferwerda, getrouwd 09-06-1827 te Wonseradeel.
            7.       ii     Eeltje Oepkes Holkeboer geboren 1800.

Derde Generatie

4.  Claas (/Klaas) Jacobs Holkeboer, geboren 1796 te Wonseradeel?, overleden 7 dec 1872 te Schraard.  Hij trouwde Idske Sjoerds Mensonides, getrouwd 22 apr 1820 te Wonseradeel, geboren 1802 te Wonseradeel?, (dochter van Sjoerd Jans Mensonides en Idske Tjerks) overleden 7 feb 1871 te gem. Bolsward.

                             Kinderen:
            8.       i      Johantje Klazes Holkeboer geboren 1821.
                      ii     Jakob Klazes Holkeboer, geboren 1823 te Franekeradeel?, overleden 14-03-1836 te Franekeradeel.
                      iii    Idske Klazes Holkeboer, geboren 1824 te Franekeradeel?, overleden 23-11-1831 te Franekeradeel.
            9.       iv    Sjoerdtje Klazes Holkeboer geboren 1826.
            10.     v     Jan Klazes Holkeboer geboren 1833.
                      vi    Jacob Klazes Holkeboer, geboren feb 1836 te Baarderadeel, overleden 26-06-1836 te Baarderadeel.
            11.     vii   Jacob Holkeboer geboren 5 nov 1841.

5.  Willem Jacobs Holkeboer, geboren 1801, overleden 16-06-1839 te Wonseradeel.  Hij trouwde Pietje Rientses Terpstra, getrouwd 03-01-1829 te Wonseradeel.
                             Kinderen:
            12.     i      Johantje Willems Holkeboer.
                      ii     Gerbrig Willems Holkeboer, geboren 1830, overleden 31-01-1862 te Franeker.  Zij trouwde Douwe Douwes Swierstra, getrouwd 07-05-1856 te Baarderadeel.
            13.     iii    Gerrit Willems Holkeboer.
                      iv    Tjitske Willems Holkeboer.  Zij trouwde Rimmer Kornelis Faber, getrouwd 26-09-1860 te Hennaarderadeel.

6.  Maaike Jacobs Holkeboer, geboren 15 nov 1806 te Spannum, overleden 22-07-1856 te Hennaarderadeel.  Zij trouwde Johannes Hendriks Meijer, getrouwd 26-05-1838 te Wonseradeel, geboren 22 nov 1816 te Bolsward, (zoon van Hendrik Johannes Meijer en Sara Willems Notting) overleden 6 juli 1892 te Leeuwarden.
                             Kinderen:
            14.     i      Hendrik Johannes Meyer geboren 1839.
                      ii     Jacob Johannes Meyer, geboren 1841, overleden 17-05-1918 te Tietjerksteradeel.
                      iii    Eeltje Johannes Meijer, geboren 28 April 1842, overleden 2 January 1885, beroep Kastelein.
            15.     iv    Johantje Johannes Meyer geboren 1844.
                      v     Willem Meijer, geboren 26 December 1844.
                      vi    Saco Meyer, geboren 1848, overleden 21 juli 1900 te Tietjerksteradeel.  Hij trouwde Aukje Dirks Wijngaarden, getrouwd 16 nov 1876 te Tietjerksteradeel.
                      vii   Sara Meijer, geboren 13 September 1850, overleden 1 June 1892.

7.  Eeltje Oepkes Holkeboer, geboren 1800 te Wonseradeel?, overleden 11-12-1870 te Wonseradeel.  Hij trouwde Hendrikje Scheltes Scheltema, getrouwd 08-07-1826 te Wonseradeel, geboren 1802 te Wonseradeel?, overleden 20-01-1847 te Wonseradeel.

Kinderen:

  • Oepke Eeltjes Holkeboer, geboren 1827 te Wonseradeel?, overleden 8 sep 1834 te Wonseradeel.
  • Sjoukje Eeltjes Holkeboer, geboren 1835 te Arum, gemeente Wonseradeel.  Zij trouwde Ane Gerrits de Boer, getrouwd 09-05-1856 te Franekeradeel, geboren 1833 te Dedgum, gemeente Wonseradeel, (zoon van Gerrit Douwes de Boer en Froukje Klazes Visser).
  • Klaaske Eeltjes Holkeboer, geboren 1830 te Wonseradeel?, overleden 29-02-1856 te Wonseradeel.  Zij trouwde Hendrik Lieuwes Dijkstra, getrouwd 24-06-1848 te Wonseradeel.
  • Jetske Eeltjes Holkeboer.  Zij trouwde Jan Gerrits Dijkstra, getrouwd 20-09-1851 te Wonseradeel.
  • Oepke Holkeboer, geboren 1838 te Arum, gem. Wonseradeel.  Hij trouwde Tietje Douwes Bruinsma, getrouwd 3 mei 1862 te Franekeradeel, geboren 1844 te Achlum, (dochter van Douwe Fokkes Bruinsma en Antje Dirks Miedema).

 

Vierde Generatie

8.  Johantje Klazes Holkeboer, geboren 1821 te Wonseradeel?, overleden 24-05-1871 te Wonseradeel.  Zij trouwde Bouwe Hayes Elzinga, getrouwd 16-06-1855 te Wonseradeel, geboren 5 juli 1831, (zoon van Haye Bouwes Elzinga en Klaaske Cornelis van Gelderen).

Kinderen:

  • Haye Elzinga, geboren 6 mrt 1856 te Wonseradeel.
  • Klaas Elzinga, geboren 22 nov 1858 te Wonseradeel.
  • Itske Elzinga, geboren 1 okt 1861 te Wonseradeel.
  • Klaaske Elzinga, geboren 24 juli 1864 te Wonseradeel.

9.  Sjoerdtje Klazes Holkeboer, geboren 1826, overleden 05-11-1860 te Hennaarderadeel.  Zij trouwde Wytze Baukes de Jong, getrouwd 20-10-1847 te Hennaarderadeel.

Kinderen:

  • Itske Wytzes de Jong, geboren 1848 te Hennaarderadeel, overleden 25-10-1851 te Hennaarderadeel.

10.  Jan Klazes Holkeboer, geboren 1833, overleden 09-05-1889 te Bolsward.  Hij trouwde Antje Alles Hofstra, getrouwd 20-05-1866 te Bolsward, overleden >1889.
           
                             Kinderen:
            16.     i      Klaas Holkeboer geboren 1867.
                      ii     Dirkje Holkeboer, geboren 1870, overleden 26-08-1896 te Bolsward.
                      iii    Jacob Holkeboer, geboren 1878, overleden 15-03-1898 te Bolsward.

11.  Jacob Holkeboer, geboren 5 nov 1841 te Baarderadeel, overleden 19 juli 1892 aan boord van het barkschip Professor bij Kaap Hoorn, beroep scheepskok.  Hij trouwde Antje de Breed, getrouwd 31 mei 1868 te Terschelling, geboren 8 juli 1845 te Terschelling, (dochter van Pieter Cornelisz de Breed en Anne Teunis Bakker) overleden 5 okt 1891 te Amsterdam.
      
                            Kinderen:
                      i      Idske Holkeboer, geboren 19 sep 1869 te Stavoren.
                      ii     Antje Holkeboer, geboren 19 juni 1871 te Terschelling.
                      iii    Trijntje Holkeboer, geboren 13 juni 1873 te Terschelling.
                      iv    Akke Holkeboer, geboren 29 sep 1881 te Amsterdam, beroep dienstbode.
            17.     v     Klaas Holkeboer geboren 14 aug 1883 te Amsterdam.

Akke en Klaas waren respectievelijk 9 en 7 jaar oud toen hun moeder overleed en zij zijn na de dood van hun vader, een half jaar later, in het Diaconieweeshuis van de Hervormde Gemeente in Amsterdam ondergebracht. Inschrijving: 22 dec 1892.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Boedelpapieren: NL-SAA-4315967

In de huwelijkbijlagen van Klaas (1912) is een overlijdensakte aanwezig, waarin staat dat er in het overlijdensregister van Amsterdam van 17 feb 1893 (reg.1, folio 105) het volgende is opgetekend:
Aan boord van het barkschip Professor, gezagvoerder H. Christensen en volgens missive van den minister van Marine, dat op 19 juli 1892 op bovengenoemde bodem zich bevindende op 57 grd ZB en 70 grd WL is overleden Jacob Holkeboer van beroep kok, wonende alhier, geb te Terschelling.


Bark "Lord Nelson" 


   Voorbeeld van een bark

1 = Fok (onderzeil)
2 = Voormarszeil
3 = Vooronderbramzeil
4 = Voorbovenbramzeil
5 = Grootzeil (onderzeil)
6 = Grootmarszeil
7 = Grootonderbramzeil

 8 = Grootbovenbramzeil
 9 = Binnenkluiver
10 = Buitenkluiver
11 = Bezaan
12 = Bovenbezaan
13 = Gaffeltopzeil
14 = Vlieger

 

12.  Johantje Willems Holkeboer.  Zij trouwde Jelle Sybrens Andela, getrouwd 21-04-1859 te Wonseradeel, geboren 8 juni 1830 te Burgwerd, gem. Wonseradeel, (zoon van Sybren Ulbes Andela en Sierkje Sierks Douwma).                     
                             Kinderen:
                      i      Sybren Andela, geboren 20 juli 1859 te Wonseradeel.
                      ii     Willem Andela, geboren 3 mei 1861 te Wonseradeel.
                      iii    Sjierk Andela, geboren 26 aug 1866 te Hennaarderadeel.

13.  Gerrit Willems Holkeboer.  Hij trouwde Elisabeth Alberts van Dijk.
                     
                             Kinderen:
                      i      Jacob Holkeboer, geboren 1873, overleden 27-09-1930 te Rauwerderhem.

14.  Hendrik Johannes Meyer, geboren 1839, overleden 12 sep 1921 te Utingeradeel.  Hij trouwde Antje Hendriks Brouwer, getrouwd 04 mei 1871 te Tietjerksteradeel.
                     
                             Kinderen:
                      i      Hendrik Rinze Meyer, geboren 1873, overleden 08-03-1927 te Leeuwarden.
                      ii     Maaike Meyer, geboren 1877 te Utingeradeel, overleden 11-06-1938 te Utingeradeel.
                      iii    Rinze Meyer, geboren 1880 te Utingeradeel, overleden 24-12-1938 te Heerenveen.

15.  Johantje Johannes Meyer, geboren 1844, overleden 30-03-1919 te Tietjerksteradeel.  Zij trouwde Sytse Sjoerds Terpstra, getrouwd 23-11-1867 te Bolsward.
                             Kinderen:
                      i      Johannes Terpstra, geboren 1868, overleden 09-01-1938 te Tietjerksteradeel.

 

Vijfde Generatie

16.  Klaas Holkeboer, geboren 1867, overleden 24-06-1895 te Bolsward.  Hij trouwde Rigtje Adema, getrouwd 26-11-1893 te Bolsward.
                     
                             Kinderen:
                      i      Jan Holkeboer, geboren jan 1895 te Bolsward, overleden 05-04-1895 te Bolsward.

17. Klaas Holkeboer, geboren 14 aug 1883 te Amsterdam, beroep portier Wilhelminagasthuis, overleden ca 1960 te Amsterdam. Hij trouwde Gesina Barbara (Sien/Gesien) Engels, getrouwd 12 dec 1912 te Amsterdam, geboren 13 okt 1887 te Amsterdam, beroep naaister (dochter van Gerardus Josephus Engels en Frederika Willemina (Mien) Lampe), overl. ca 1970 te Amsterdam.

Kind:

  •   18.   Jacob (Jaap) Holkeboer geboren 27 jan 1915 te Amsterdam.

1954, Sarphatipark - Ceintuurbaan
Bij het café rechts: 2de Sweelinckstraat

Gesien & Klaas, in de 2de Sweelinckstraat 12”  te Amsterdam

Jaap, ca 1921

Jaap violist en goochelaar

Klaas Holkeboer zat in het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente in Amsterdam. Mijn oma Apolonia Lampe ook (zie verder >>). Zij heeft haar nicht Gesien Engels aan Klaas voorgesteld, wat uiteindelijk tot een huwelijk heeft geleid.


Zesde Generatie

18. Jacob (Jaap) Holkeboer, geboren 27 jan 1915 te Amsterdam.  Hij trouwde in 1944 te Amsterdam met Cornelia Anna Maria (Corrie) Dekker, geboren 8 jan 1920 te Amsterdam (dochter van het echtpaar Dekker-Gerritzen).

Kinderen:

  • Jan Dirk Holkeboer, geboren 15 apr 1945 te Amsterdam.  Hij trouwde Sylvia NN.
  • Els Holkeboer, geboren 22 dec 1947 te Amsterdam.
  • Jacobus Cornelis (Jaap) Holkeboer, geboren 26 juni 1952 te Bergendal (Groesbeek).
  • Annemiek Holkeboer, geboren 2 nov 1957 te Bergendal (Groesbeek).

 


1944, wederzijdse ouders. 1949, Els met haar grootouders

   

Terug naar inhoudsopgave >>

Startpagina: >>